"Stasys Eidrigevicius" by Pan Twardowski

"Stasys Eidrigevicius" by Pan Twardowski

$75.00Price
"Stasys Eidrigevicius"
Pan Twardowski
Offset print, 1987
Poland
Dimensions: 38"X 24"